/20
2248

Ar jūs pasiruošę?

Trukmė 20 min. DĖL PRIZO NEBESIKAUNAMA.

Žemaitijoje košei maišyti, o ypač bulvėms trinti ir pusmarškonei košei sukti, naudojamas įrankis, vadinamas menturiu. Iš ko jis tradiciškai daromas?

Anot padavimo, Medvėgalio vardas atsiradęs po to, kai pilyje apsuptus gynėjus išgelbėjo dvi narsios mergelės, žinojusios kelią per kūlgrindą. Kai reikėjo nuspręsti, kas praneš kitoms pilims apie Medvėgalio apsiaustį, merginos pasakė „Mudvi galiva“ ir nubėgo prie Šatrijos kviesti pagalbos. Kiek apytiksliai kilometrų yra nuo Medvėgalio iki Šatrijos?

Kaip beveik 200 m. trukusius žemaičių karus, nulėmusius mūsų pasaulėžiūrą ir pasaulėjautą, vadina prof. E. Gudavičius?

Joje įspūdingus ąžuolinius altorius savo rankomis sumeistravo kunigas Kazimieras Andriukaitis, norėdamas neatsilikti nuo Baublius kūrusio D. Poškos. Kunigas nukirto 4 didelius ąžuolus, atvilko juos arkliais, nužievino ir pastatė bažnyčioje. Apie kurią bažnyčią kalbame?

Question Image

Kodėl Žemaitijos istorinė vėliava turi "kregždės uodegos“ formą?

Simonas Daukantas - Lietuvos istorikas, rašytojas ir švietėjas, vienas iš pirmųjų tautinio atgimimo ideologų. Jis mirė Papilėje (Akmenės r.). O kur jis gimė?

Knygos „Žemaitijos istorija“ autoriai: Adomas Butrimas, Vladas Žulkus, Alvydas Nikžentaitis, Vacys Vaivada ir Egidijus Aleksandravičius. Kuris iš šių autorių – ne telšiškis?

Kudie egzamėns ne žemaitėškā?

Ji – viena iš didžiausių bažnyčių Lietuvoje. Jos ilgis - 75 m, o pastatų kompleksas apima 1,04 ha plotą. Bažnyčios statybai 1902 – 1940 m. išleista 1010694,39 litų. Kas ji?

Kur galima rasti šias plazdančias vėliavas?

Question Image

Kalnai giedami bažnyčiose ir namuose per gavėnią ir Didžiąją savaitę, taip pat per šermenis bei kitus mirusiųjų minėjimus. Kiek stočių sudaro Kalvarijų kalnus?

Luokė, Varniai (Medininkai), Kaunas, Alsėdžiai, Pašvitinys, Janapolė (Viržuvėnai). Kas sieja šiuos miestelius/miestus?

Gorskių giminės atšakos dvarai: Čebatoriškiai, Gadvaičiai, Gintališkė, Mankiškės, Pašatrija, Ketūnai, Padubysis, Pažižmė, Salantai, Biržuvėnai, Beržėnai, Šaukėnai. Kuris dvaras nepaminėtas?

„Tas tai tikėjimas darė, jog žemaičiai, drąsūs ir narsūs karėse, pirmaisiais buvo kareiviais didžių Lietuvos kunigaikščių, tas juos, nors išskydusius po miškus, vienos nakties būvy surinkdavo į vieną būrį dėl atmonijimo neprieteliams. Tas ant galo kutino juose didį norą liuosumo, katruo šildyti, stengė atsiremti nuo Kuršo ir Prūsų griaunantiems į Žemaičių žemę vokiečiams, o tokiu būdu liuosais išlikti. Ko viso šiandien vos šašuolėtis beliko.“ Iš kur ši ištrauka?

2014 m. sausio 10 d. šis produktas įtrauktas į Europos Komisijos saugomų produktų sąrašą. Jo pavadinimas minimas dar XX a. pradžios valgių gaminimo receptų knygoje „Gaspadinystės knyga arba Pamokinimai kaip prigulinčiai yra sutaisomi valgiai“. Kas jis?

Manoma, kad ant šio piliakalnio stovėjo žemaičių kunigaikščio Vykinto pilis. Ant kurio iš jų?

Apsilankęs Šventojoje žemėje ir savo pėdomis išmatavęs Kristaus kančių kelio atstumus, jis žemaičių kalvose, prie Gardų miestelio, įrengia koplytėles ir jas šventinant, kelius nuo vienos iki kitos koplytėlės pabarsto iš Jeruzalės atvežta žeme. Taip prasidėjo Žemaičių Kalvarijos Kalnų lankymo su giesmėmis istorija. Kas buvo šis asmuo, pradėjęs Kalvarijos Kalnų istoriją?

Pasak S. Kasparavičiaus, kiekvienas tikras žemaitis, naktį pažadintas iš miego, privalo žinoti, kad:

Kuo spirgynė skiriasi nuo kanapynės?

Jie gimę ir pakrikštyti Telšiuose. Jų pirmasis mokytojas buvo Laurynas Ivinskis. Jie pasirinko skirtingas tautines tapatybes – vienas tapo lietuviu, kitas - lenku. Jų mirties priežastis – kulka.
Kas jie?

Jūsų rezultatas yra

Vidutinis rezultatas yra 40%

0%